Лекція Світова Глобалізація Та Сучасні Глобальні Проблеми

агентів у процесі корпоратизації. Названі групи, використовуючи асиметрію інформації не тільки одержали домінуючу частку власності, а й істотні переваги перед аутсайдерами, які фактично не мають можливостей для захисту своїх прав. Така

корпоративного управління, що є основним завданням даної публікації, має на меті виявлення її істотних характеристик та специфічних особливостей, які вирізняють її від загальноприйнятих світових стандартів. Підкорюючись економічній доцільності, держави відкривають свої кордони і підпадають навалі іноземних валют, наркотиків, міжнародних терористів, потоків інформації, що надходять з інших країн.

В такій економіці головними суб’єктами будуть транснаціональні компанії як організації, що не вбудовані в національну основу і спроможні самостійно здійснювати економічну діяльність. Вони будуть мігрувати по всьому світові з метою отримання конкурентних переваг та надійних і великих прибутків. Аналізу особливостей становлення вітчизняної моделі корпоративного управління у вітчизняній економічній літературі присвячена низка наукових розвідок, зокрема це праці Д. Євтушевського, А.

специфічного інформаційного ресурсу та використання непрозорих та не завжди легітимних схем приватизації. Як наслідок, колишні https://chtyvo.org.ua/authors/Poliakov_Maksym/ керівники державних підприємств та їх довірені особи, що володіли реальним управлінським ресурсом, скористалися

робочих органів корпорації, так і можливостей побічної оцінки свого бізнесу через динаміку ринкової вартості акцій» [13, с. Та обставина, що

Шершньової та ін. Разом з тим, спостерігається певний дефіцит наукової уваги до виявлення основних чинників та інституційних детермінант даного процесу.

4) наукові проблеми (освоєння космічного простору, довгострокове прогнозування тощо). 3) відносно низький рівень незалежності окремої особистості. • потік платежів роялті в країну та з країни, що пов’язані з переданням технології. – спеціалізації на використанні екологічно брудних технологій і виробництв.

необхідність приведення у відповідність до європейських стандартів національних інституційних норм та їх подальшу гармонізацію. Ще однією важливою домінантою розвитку новоствореної моделі

вітчизняної корпорації в новітню епоху відбулося без проходження основних етапів еволюційного сходження, що неминуче призвело до деформації сутності та інституційної форми реалізації корпоративних відносин. Визначаючи найсуттєвіші характеристики національної моделі

Основна риса процесу глобалізації полягає у формуванні глобально функціонуючого виробничого процесу, серцевиною якого є сформовані інтернаціоналізовані відтворювальні цикли – ядра, які виступають своєрідним локомотивом світового господарства. У межах такої моделі домінуючі власники здебільшого не заінтересовані у формуванні прозорих правил корпоративної